OPŠTI USLOVI I ODREDBE UPOTREBE FLUIDRA.COM PORTALA

OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Prava korišćenja i eksploatacije na mreži pro.fluidra.com] (u daljem tekstu „Portal“) dodjeljena su FLUIDRA MONTENEGRO, PIB: 02892588, sa sjedištem na adresi: Gornja Gorica bb, 81000 PODGORICA, i FLUIDRA S.A., sa poreskim brojem A-17728593, koji se nalazi u Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) kao matična kompanija Fluidra Grupe (listu kompanija možete pogledati na vvv.fluidra.com) (u daljem tekstu obje kompanije, „Fluidra“).

Možete nas kontaktirati na office@fluidra.me

1. Predmet i delokrug

Svrha veb stranice je pružiti korisniku informacije o kompaniji Fluidra Montenegro, u pogledu kompanije, njenih proizvoda i usluga brendova.

Portal je samo u informativne svrhe.

2. Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja uređuju pristup i upotrebu Portala. Pristup njemu podrazumjeva prihvatanje ovih Uslova korišćenja bez ikakvih rezervi.

Korisnik je jedina strana odgovorna za upotrebu Portala, bilo koji sadržaj objavljen na njemu ili putem njega i sve posledice koje iz toga proističu.

Korisnik se obavezuje da će koristiti ovaj portal, njegov sadržaj i usluge u skladu sa zakonom, ovim Uslovima korišćenja, opšteprihvaćenim dobrim praksama i javnim redom. Pored toga, korisnik se obavezuje da neće koristiti Portal, njegov sadržaj i usluge koje se putem njega pružaju u nezakonite svrhe ili koji su u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja, koji mogu kršiti interese i prava trećih lica ili koji na bilo koji drugi način mogu oštetiti Portal, njegov sadržaj i usluge, učiniti ih beskorisnim, učiniti ih nepristupačnim, oštetiti ih ili spriječiti njihovu uobičajenu upotrebu od strane drugih korisnika.

Korisnik se takođe izričito obavezuje da neće uništavati, učiniti beskorisnim ili na bilo koji drugi način oštetiti podatke, programe ili elektronske dokumente koji se nalaze na Portalu i da neće ometati pristup drugih korisnika masovnom upotrebom IT resursa putem kojih Fluidra usluge, kao i da ne preduzima nikakve radnje koje oštećuju, prekidaju ili dovode do grešaka u pomenutim sistemima i uslugama.

Korisnik se takođe obavezuje da neće uvoditi programe, viruse, makroe, aplete, ActiveKs kontrole ili bilo koju drugu sekvencu datoteka ili znakova koja može prouzrokovati ili bi mogla prouzrokovati bilo kakvu promjenu Fluidrinih IT sistema ili sistema trećih lica.

Dokumenti i grafika objavljeni na serveru mogu sadržati tehničke i tipografske greške. Dostupne informacije povremeno se mienjaju. Fluidra i / ili odgovarajući dobavljači usluga mogu u bilo kom trenutku da poboljšaju i / ili promene u programu.

Fluidra zadržava pravo da onemogući ili blokira pristup portalu bilo kojem profesionalacu ako prekrši ove uslove i odredbe korišćenja, prava trećih lica ili važeće zakone.

Fluidra ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne bezbjednosne greške koje mogu nastati ili za bilo kakvu potencijalnu štetu nanijetu kupcu / korisnikovom uređaju (hardver ili softver) i datotekama ili dokumentima koji se na njemu čuvaju kao posledica virusa na uređaju kupca / korisnika koristi se za povezivanje sa uslugama i sadržajem sadržanim na portalu, internetskim kvarovima, kvarovima na telefonu, smetnjama, prekidima ili prekidima veze u režimu rada portala iz razloga izvan kontrole Fluidre.

3.Licenca za korišćenje portala

Fluidra je vlasnik i nosilac svih prava na portalu i, prema tome, kupcu / korisniku daje besplatnu licencu za krajnjeg korisnika za korišćenje sadržaja i funkcionalnosti dostupnih na portalu u skladu sa načinima korišćenja za koje je namjenjen, dizajniran i, posebno, u skladu sa odredbama ovdje i / ili važećim zakonima.

Licenca za upotrebu portala ograničena je na teritorijalni opseg EU, pa iako profesionalac može pristupiti portalu izvan EU, njegova upotreba je odobrena samo u EU.

4. Intelektualna i industrijska svojina

Sva prava intelektualne i industrijske svojine na informacije, podatke, dijagrame, dizajne, softver, zaštitne znakove i drugi sadržaj na Portalu vlasništvo su kompanije Fluidra i / ili njenih davalaca licence, pa je njihova upotreba, reprodukcija, prenos, transformacija, distribucija ili eksploatacija u bilo kom obliku na bilo koji način od strane kupca / korisnika je zabranjeno, osim ako takva upotreba čini dio usluge ugrađene u Portal i koristi se isključivo u privatne svrhe. Kršenje gore navedenog može dovesti do bilo kakvih sudskih ili vansudskih radnji na koje može imati pravo da vježba.

Fluidra zabranjuje bilo kakva djela koja su u suprotnosti sa važećim zakonima u vezi sa dokumentacijom / sadržajem koji se mogu preuzeti sa portala, a konkretno, sadržaj, odnosno katalozi proizvoda, cjenovnici, između ostalog, ne smiju se mijenjati, niti upotrebljavati, osim za onu svrhu za koju su bili namijenjeni.

5.Politika privatnosti: Zaštita ličnih podataka

Fluidra ne prikuplja lične podatke putem ove web stranice. U budućnosti, ako se lični podaci prikupljaju putem ove web stranice, Fluidra će to prijaviti putem odgovarajuće politike privatnosti.

6. Upotreba kolačića

Fluidra ne koristi kolačiće kada Korisnik pristupa web stranici. U slučaju da se kolačići instaliraju na web-stranici u budućnosti, Fluidra će to obavijestiti putem posebne obavijesti o kolačićima.

7. Prekidi i modifikacije

Usluge portala mogu biti prekinute zbog radova na održavanju ili kvarova izvan Fluidrine kontrole, koji će biti riješeni u razumnom vremenskom periodu.

Fluidra zadržava pravo da izmeni, funkcije i obim usluga portala u bilo kom trenutku bez prethodnog upozorenja, kao i da promjeni bilo koje informacije ovdje. Korisnik će dobiti razumno upozorenje o takvim promjenama.

8. Nadležnost i mjerodavno pravo

Ovim portalom će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonodavstvom. U slučaju da dođe do nesuglasica ili sporova, obije strane će podnijeti svoje tužbe sudovima u Barseloni.